Harvey Ruvin - Clerk of the Courts - Miami-Dade County, Florida

Lwa Ameriken sou Enfimite

An akò ak egzijans Tit II ADA a, Grefye Miami-Dade Tribinal yo pap diskrimine kont moun kalifye ki gen andikap ki baze sou andikap nan sèvis, pwogram, aktivite oswa enstalasyon li yo.

ADA koòdonatè

Si ou ta dwe fè eksperyans yon baryè ki afekte kapasite ou genyen pou jwenn aksè nan sit nou yo ak sèvis yo, oswa si ou se yon moun ki gen andikap ki bezwen aranjman, tanpri kontakte Biwo Grefye Miami-Dade of Coordinator ADA Tribinal la:

     Bibiana Candame
     Courthouse East
     22 NW 1st Street, 3rd Floor
     Miami, Florida 33128

     E-mail: coc-ada@miamidade.gov
     Telefòn: 305-679-1000
     Faks: 305-679-1022

Si ou tande oswa tande vwa ou tande, tanpri rele 711 oswa 1-800-955-8771 pou Sèvis Relè Florida a.

Pwosedi Tribinal

Si ou se yon moun ki gen yon andikap ki bezwen yon aranjman pou yo ka patisipe nan yon pwosedi tribinal, tanpri kontakte Koòdonatè Adan Tribinal Adalyal Tribinal Jidisyè a lè w rele 305-349-7175 oswa voye yon imèl nan ADA@jud11.flcourts.org.

Sit entènèt aksè

Grefye Tribinal Miami-Dade yo angaje pou asire chanèl livrezon dijital li yo, tankou miamidadeclerk.com, bay aksè egal pou tout itilizatè yo, kèlkeswa kapasite yo. Grefye a se nan pwosesis pou aplike Direktè Web Accessibilityibility World Wide Web Consortium 2.0, Nivo AA (WCAG 2.0, AA) kòm estanda li yo, ak Grefye a vize pou toujou amelyore aksè ak itilite sèvis dijital Grefye a. Ou ka kontakte Biwo Grefye Miami-Dade nan Koòdonatè ADA Tribinal la si ou se yon moun ki gen yon andikap epi ou gen difikilte oswa ou bezwen asistans oswa akomodasyon nan aksè nan sit entènèt grefye a.

ADA Accessibility Information

Fonksyonè Grefye Miami-Dade yo fonksyone kòm tou de Grefye Tribinal yo epi kòm yon ofisye Konte Miami-Dade ki fè devwa ansyen ofisye yo. Tribinal Konte Miami-Dade te adopte, jan sa apwopriye, Règleman ADA ak Pwosedi ADA, tankou pwosedi grievances, tou de Tribinal Twentyèm Judicial Circuit ak Miami Dade County. Grefye Miami-Dade nan Tribinal ADA Koòdonatè ka bay asistans pou dirije ou nan règleman apwopriye oswa pwosedi.

Avi ADA nan Awondisman Awondisman Jidisyè a

Avi ADA nan Konte Miami Dade